O fundacji

Celem fundacji jest uświadomienie mieszkańcom jak ważną rolę w ekosystemie a także dla nas samych ma PSZCZOŁA. Pszczoła to nie tylko miód, to zapylone kwiaty w sadzie, z których będą owoce, to zapylone uprawy rolnicze ( rzepak, słonecznik, gryka, itp.) z których korzystamy codziennie przygotowując posiłki, to zapylone rośliny dziko rosnące, które są pokarmem dla dzikich zwierząt. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Udzielanie wszechstronnej pomocy pszczelarzom i związkom pszczelarzy w pracach organizacyjnych i fachowych z dziedziny pszczelarstwa;
 • Wspieranie działań nad przygotowaniem i doskonaleniem kadr dla pszczelarstwa amatorskiego, zawodowego, ekologicznego;
 • Współdziałanie z administracją państwową, samorządową i innymi organizacjami w rozwoju pszczelarstwa i ochronie naturalnego środowiska przyrodniczego a szczególnie w zakresie ochronypszczół przed chorobami i zatruciami;
 • Współdziałanie z jednostkami gospodarki rolnej i leśnej jako bazy poużytkowej dla pszczół i jej racjonalnego wykorzystania;
 • Opiniowanie materiału zarodowego i wartości użytkowej pszczół;
 • Współuczestnictwo w propozycji rozwiązań prawnych regulujących sprawy dotyczące pszczelarstwa;
 • Promowanie ważnej roli pszczół jako czynnika plonotwórczego;
 • Promowanie stosowania produktów pszczelich w żywieniu i profilaktyce;
 • Organizowanie zbiorowego zaopatrzenia pszczelarzy w środki pomocne w prowadzeniu pasiek/ sprzęt pasieczny, leki do zwalczania chorób pszczelich, pasze, matki pszczele, badania miodu, szkolenia i inne;
 • Zakup sprzętu na wynajmowanie za odpłatnością dla pszczelarzy;
 • Popularyzowanie dobrej etyki pszczelarskiej;
 • Organizacja spotkań, sympozjów, zjazdów, wykładów, kursów i wycieczek mających związek z pszczelarstwem;
 • Pomoc w organizacji obrotu miodem i produktami pszczelimi;